by Horváth Viktória 2021. May 07.

Művészet a felsőoktatásban – a gyógyítás szolgálatában

„A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.” Pablo Picasso

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2019-es felmérése – kilencszáz publikáció, összesen több mint háromezer kutatás eredménye – kimutatta, hogy a művészet jótékony hatással van az egészségre. Piroska Östlin, a WHO ideiglenes regionális igazgatója akkor kiemelte: „A műélvezet, illetve a művészi alkotó tevékenység olyan ádáz betegségekre adhat választ, mint a diabétesz, az elhízás és az elmeállapot rendellenességei. A művészetek képesek megoldást kínálni olyan problémákra, amelyeket a hagyományos orvosi gyakorlat képtelen kezelni.”

(Forrás: pte.hu)

Ebből a gondolatiságból kiindulva több felsőoktatási intézmény is kidolgozott olyan szakirányú továbbképzési szakot, amely a művészet valamelyik ágát hívja segítségül egy gyógyító folyamathoz, terápiás eljáráshoz. A képzésekben közös, hogy egy már meglévő diplomára épülnek, és néhány félév alatt újabb szakképesítést nyújtanak. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy a képzések közel azonos vagy nagyon hasonló művészeti vonalra fűzhetőek fel, azonban a művészeti mellett társadalomtudományi, egészségtudományi, bölcsészettudományi és pedagógusképzési keretek között is megtalálhatók.

A művészethez hagyományos értelemben legszorosabban kötődő szak a művészetterápia–képzőművészet-terápia, valamint a művészetterápia–zeneterápia. A 4 féléves képzéseket a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Művészeti Kara és Általános Orvostudományi Kara közösen dolgozta ki. A szakok céljával kapcsolatban a képző intézmény kiemeli, hogy a kreatív gyakorlatok során olyan energiák szabadulnak fel, amelyek gyógyító hatással lehetnek. A szakon végzett művészetterapeuta–zeneterapeuta, illetve művészetterapeuta–képzőművészet-terapeuta szakemberek képessé válnak többek között arra, hogy a mentális prevenció, terápia és rehabilitáció területein gyógyító team tagjaiként tevékenykedjenek. A szakokra a PTE legkevesebb 15, maximum 26 főt vár, esti rendszerű oktatással, 220 000 forintos féléves költségtérítés mellett.

„Az egész embert kell gyógyítani, nem egy bizonyos szervét. A tüdőhöz, szívhez egy lélek is tartozik. Ha nem fordítva igaz ez!”

Kulka Frigyes iskolateremtő tüdőgyógyász-mellkassebész

Szintén 4 szemeszteres képzést nyújt a Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) komplex művészeti terapeuta szakja. Az oktatás célja, hogy a leendő komplex művészeti terapeuták elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek azokról a lélektani folyamatokról, amelyeket a művészet (költészet, zene, képzőművészet) közvetít. A szakra jelentkezők megtanulják, hogyan rejtjelezik a terápiás folyamatban készült alkotások a pszichés megküzdést, és képesek lesznek lefordítani a lélektan nyelvére mind az alkotófolyamatban átélt élményt, mind az alkotás szimbolikus üzenetét. Amint mondják: az alkotásnak mint az önkifejezés kreatív formájának nemcsak az egészségmegőrzésben van lényeges szerepe, hanem az egészséges személyiség megismerésében, sőt körülírásának és fogalmának meghatározásában is. Ezért a művészeti terápiás műhelyek egyben a „lelki alkímia” színterei is, mivel a gyógyításon túl a személyiség mélyebb megismerését is szolgálják. A szak levelező munkarenden, kétheti oktatási ciklussal indul, költsége 210 000 forint félévente.

(Forrás: pte.hu)

„A festményekben erő van. Visszahoznak az életbe. A festményekben nem fogsz csalódni. (...) Elszakítanak a világtól, csak zúgjon és forogjon magában, kit érdekel!”

Tisza Kata költő, író

A biblioterápia módszertani képzés kiválóan hasznosítható speciális ismereteket nyújt pszichológiai, szociális, addiktológiai és egyéb terápiás, orvosi, coaching, HR, pasztorációs, büntetés-végrehajtási területeken dolgozó szakemberek számára. A 4 féléves szakot a Pécsi Tudományegyetem (PTE) mellett a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) is hirdeti. A PTE keretein belül a képzés elvégezhető Budapesten és Pécsett is, s színvonalát az irodalomterápia területén országosan ismert és elismert, hiteles, tapasztalt gyakorló szakemberek oktatói és mentori munkája garantálja. A hallgatók többek között kreatív írással, önéletírás- és versírásterápiával, továbbá meseterápiával foglalkoznak. A képzést a PPKE és a PTE levelező munkarenden kínálja, a DRHE-n pedig esti formában valósul meg. A féléves tandíj a DRHE esetében a legalacsonyabb (125 000 forint), míg a legtöbbet a PPKE-n kell fizetni (170 000 forint). A DRHE már 8 fővel indítani tervezi a leendő biblioterapeuták képzését, a másik két intézmény csak nagyobb hallgatói érdeklődés esetén indítja el szakot.

„A művészet hivatása, hogy pótolja az életet, melyet nélkülözünk.”

Richard Wagner zeneszerző, karmester, esztéta

Hasonló elnevezéssel fut az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán (AVKF) és a Szent István Egyetemen (SZIE) elvégezhető fejlesztőbiblioterápia 2 féléves képzés, amely során a végzett fejlesztő biblioterapeuták egyéni és csoportos foglalkozások során képessé válnak a művek terápiás, fejlesztő célú felhasználására. A képzés tudatosítja azokat a személyes adottságokat, és alkalmazásra képessé teszi azokat a készségeket, amelyek segítségével a hallgatók majdani munkájuk során irodalmi művekkel tudnak hatást gyakorolni az általános személyiségfejlődésre, illetve alkalmasak lesznek az önértékelés vagy a viselkedés zavaraira, problémahelyzetekre művészi értékű választ nyújtani. A tantervben olyan ismeretkörök is helyet kaptak, mint például a mesediagnosztika, a szimbólumismeret és az olvasáslélektan. Mind a két intézmény levelező munkarenden hirdeti a képzést, 120 000, illetve 125 000 forintos költségtérítés mellett.

Az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) által indított alkotó-fejlesztő meseterápia szak 2 félév alatt olyan szakpedagógusokat képez, akik jártassá válnak a meseterápia pedagógiai alkalmazásához szükséges elméletben és gyakorlatban. A kortárs mesék terápiás alkalmazása mellett pszichodinamikus mozgásterápiát is tanulnak. Levelező munkarendre 15-25 főt várnak, félévente 180 000 forint költségtérítés fejében.

„A nyárspolgár azt hiszi, hogy a művészet művelődési anyag. A többé-kevésbé normális ember tudja, hogy élmény, amely felveri az életörömet.”

Márai Sándor író, költő, publicista

(Forrás: pte.hu)

A kínálat szempontjából különlegesebbnek számító, szocioterapeuta szakpedagógus képesítés szerezhető 2 félév alatt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) és az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére nevű, már 8 főtől indítani tervezett szakán. A DRHE esti képzést nyújt, az EKE levelezőt. Az előbbi költsége 125 000, az utóbbié 180 000 forint.

A gyermekjátékdráma, 2 szemeszteres képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) nevéhez fűződik. „Az individuálpszichológia (IP) a három nagy mélypszichoterápiás iskola egyike, az IP prevenciós és terápiás módszerével ismerteti meg a kurzus a résztvevőket alapfokon. A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület képzéseinek keretében folyó gyermekjátékdráma Kende B. Hanna klinikai szakpszichológus (SFPSA Paris) által kidolgozott pszichoterápiás módszer, amelyet mint a francia Societé Francaise de Psycho-Analytique Adlerienne kiképző pszichoterapeutája honosított meg Franciaországban és Magyarországon. Ez a dinamikus pszichoterápiás módszer a gyermekek kisebbértékűségi érzését, konfliktusait, önbizalomhiányát fantáziaviláguk, kreativitásuk mozgósítása segítségével a szimbolizmus hatóerejére építve oldja meg. A csoportos drámajáték lehetővé teszi, hogy problémáikat szimbolikusan vagy mesevilágba áttéve, kijátsszák, színre hozzák, és feldolgozzák” – olvasható a felvi.hu-n. A leendő gyermekjátékdráma-asszisztenseket arra is felkészítik, hogy kisebbségi gyermekcsoportok problémáival foglalkozzanak. A képzés heti rendszerességgel, levelező formában valósul meg, költsége 150 000 forint/félév. 

„A művészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert emberebbé azonban igen.”

Poszler György irodalomtörténész, esztéta

Az eddigiekben ismertetett képzéseken túlmenően vannak olyan szakok is a felsőoktatási palettán, amelyeket – a felvi.hu információi szerint – a regisztráló intézmény jelenleg nem indít el, de elképzelhető, hogy egy későbbi felvételi eljárásban már azok valamelyikére is beadhatjuk a jelentkezésünket. Emiatt röviden ezekről is fontos szót ejteni.

A rehabilitációs-kreatív terápia szak 4 félév alatt olyan szakembereket képez, akik kompetenssé válnak rehabilitációs-kreatív terápia módszertani megtervezésére és hatékony alkalmazására a fejlesztőpedagógia, illetve a művészetterápia területén. A szak által megszerezhető képzettség birtokában részt lehet venni a legújabb pszicho-neurológiai kutatásokban.

A 4 szemeszteres mozgás- és táncterápiás szakember nevű képzés feltétele, hogy gyakorlatként el kell végezni egy 300 órás mozgás- és táncterápiás sajátélménycsoport kurzust a European Association Dance Movement Therapy, illetve a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület szakmai névsorában szereplő, e szervezetek által hitelesített szakembernél. A kiképzett mozgás- és táncterapeuták kellő színvonalú pszichológiai, pszichiátriai, pszichoterápiás, gyógypedagógiai és művészeti szakismeretet, ugyanakkor megfelelő testtudati, táncos és mozgásos önismereti gyakorlatot is szereznek.

„A művészet élettani feltétele a mámor, előidézésére pedig legjobb eszköz a ritmus.”

Friedrich Nietzsche filozófus, költő, zeneszerző

A zene felébreszti az Alzheimer-kórban szenvedő egykori balerina, Marta C. González emlékeinek legmélyebb rétegét – újra táncol.

A zeneterapeuta módszerspecifikus szakirányú továbbképzés 4 félévét elvégzett szakemberek képesek a zenét vagy egyes zenei elemeket (hang, ritmus, dallam, harmónia, dinamika) egy tervezett folyamatba építeni annak érdekében, hogy elősegítsék a kommunikációt, a kapcsolatokat, a tanulást, az önkifejezést, a mobilizációt, szervezést, szerveződést, valamint terápiás hatást gyakoroljanak fizikai, emocionális, mentális, szociális, kognitív területeken. Mindez önálló terápiás módszerként és más terápiás módokkal (tánc-, mozgásterápia, szimbólumterápia, vizualitás, relaxáció, pszichodráma) kombinálva is alkalmazható.

A szintén 4 féléves, művészetpedagógiák terápiás lehetőségei szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő elnevezéssel regisztrált képzés szakvizsgázott pedagógusai művészetpszichológiai, művészetterápiai ismeretekkel felvértezve alkalmasak arra, hogy a művészeti tantárgyak kreatív tevékenységeiben rejlő terápiás lehetőségeket eredményesen alkalmazzák.

Az alkotásokat különböző terápiák résztvevői készítették.

A borítókép forrása: rakellen.hu

 

Szenvedélyesen szeretjük a kultúrát, a művészeteket és a stratégiai gondolkodást. Ez ingyen van. A lapkiadás és az online magazin működtetése azonban pénzbe kerül. Kérjük, ha teheti, támogassa az Art is Business hiánypótló munkáját!

Támogassa a kezdeményezésünket, legyen Ön is mecénás!